Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door Alandt AssuFin, gevestigd te Overveen.

Deze dienstverlening omvat het verlenen van zakelijke diensten waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van advies omtrent en het bemiddelen bij het totstandkomen van hypothecaire en andere geldleningen, financieringen en kredieten, alsmede vermogensplanning en verzekeringen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Alandt AssuFin BV, hierna te noemen Alandt, en van al degenen die voor of ten behoeve van Alandt werkzaam zijn, in welke hoedanigheid ook.

Opdracht
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever (hierna te noemen “cliënt”) en Alandt is een overeenkomst van opdracht.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Alandt.

De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Inschakelen derden
In het kader van de uitvoering van opdrachten is Alandt gerechtigd derden in te schakelen. Alandt zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal bij de selectie van die derden zo mogelijk tevoren overleg met cliënt plegen. Alandt is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Terbeschikkingstelling van informatie door cliënt
Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Alandt naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van cliënt.

Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Alandt ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niets anders voortvloeit.

Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan cliënt geretourneerd.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Alandt is beperkt tot het bedrag waarop de door Alandt afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de polisvoorwaarden ligt ter inzage op het kantoor van Alandt.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Alandt beperkt tot een bedrag van €15.000,- per opdracht of, indien het door Alandt voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium, met een maximum van €15.000,-

Provisie, honorarium
Als vergoeding voor de uitvoering van de opdracht heeft Alandt ofwel recht op provisie, ofwel is cliënt aan Alandt een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten (belast of onbelast), kantoorkosten en eventuele omzetbelasting, een en ander als nader tussen cliënt en Alandt overeen te komen.

In geval een honorarium wordt overeengekomen is Alandt gerechtigd van cliënt voor aanvang van of ter voortzetting van de dienstverlening betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders is overeengekomen, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.

Verrichte werkzaamheden en/of door Alandt ten behoeve van een opdracht gemaakte kosten kunnen tussentijds aan cliënt in rekening worden gebracht. Betaling van voorschotdeclaraties dient per omgaande te geschieden. Betaling van overige declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt in verzuim en over het openstaande bedrag vanaf die datum een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Bij gebreke van betaling van een verlangd voorschot of indien cliënt in verzuim is ten aanzien van de betaling van enige declaratie is Alandt, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Indien cliënt in verzuim is zijn alle vorderingen van Alandt op cliënt dadelijk en in zijn geheel opeisbaar, ook indien enige betalingstermijn nog niet is verstreken. Alle kosten in verband met invordering zijn voor rekening van cliënt. Deze bedragen tenminste 15% van het bedrag van de openstaande vordering met een minimum van € 250,-.

Vernietiging dossiers 
Alandt heeft het recht om de ingevolge een opdracht gevormde dossiers en de zich daarin bevindende stukken te vernietigen na het verstrijken van tien jaar nadat een opdracht, die bij Alandt in behandeling is geweest, is beëindigd.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Iedere overeenkomst tussen Alandt en cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 06-12-2007 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34025293

Contact

Alandt AssuFin

Adres:
Vrijburglaan 61
2051 LB Overveen

Telefoon: +31 (0)23 525 79 02
Skype: alandtassu
E-mail: info@alandt.nl


Digitale Polismap

Bereken hier uw offerte

Bel mij terug